Journals →  Gornyi Zhurnal →  2015 →  #9 →  Back

FROM THE OPERATIONAL EXPERIENCE OF THE MINING COMPANIES AND THE ORGANIZATIONS
URAL STATE MINING UNIVERSITY
ArticleName Forecasting and control of hazardous geotechnical processes in underground construction
DOI 10.17580/gzh.2015.09.02
ArticleAuthor Pisetsky V. B., Savintsev I. A., Patrushev Yu. V., Chevdar S. M.
ArticleAuthorData

Author 1:
Name & Surname: Pisetsky V. B.
Company: Ural State Mining University (Ekaterinburg, Russia)
Work Position: Head of department
Scientific Degree: Professor, Doctor of Geological-Mineralogical Sciences
Contacts: pisetski@yandex.ru


Author 2:
Name & Surname: Savintsev I. A.
Company: Ural State Mining University (Ekaterinburg, Russia)
Work Position: Assistant Professor
Scientific Degree: Candidate of Geological-Mineralogical Sciences


Author 3:
Name & Surname: Patrushev Yu. V.
Company: Ural State Mining University (Ekaterinburg, Russia)
Work Position: Lecturer


Author 4:
Name & Surname: Chevdar S. M.
Company: Ural State Mining University (Ekaterinburg, Russia)
Work Position: Assistant

Abstract

The article presents seismic system MIKON-GEO designed for the continuous monitoring and forecasting of rock mass stability and risk of hazardous geotechnical processes and trialed in underground construction and coal mining. The specialized processing system for seismic data is based on the fundamental Biot’s theory of functional connection between “minor” stress tensor components in a seismic wave and “major” stress tensor components in the same volume of rocks and implements the remote estimate of structure and parameters of stress–strain state in rock mass around a planned excavation at a distance from a few meters to a few tens meters. The authors describe basic elements of a model of rock mass with a discrete (block) structure; seismic location method; examples of estimation of elastic moduli and relative values of gradients of overall rock pressure and detection of disintegration zones (rock mass discontinuity) under particular geotechnical conditions in underground construction or drivage and mining. The system is mainly intended for the continuous monitoring and forecasting of hazardous gas-dynamic events with the purpose of timely decision-making on safety of mining and construction or on protection of buildings and structures on the ground surface above the control rock mass. The system is completely automated and consistent with the communication protocols of standard communication channels (mine, Internet, cellular communication). The authors specify the ways of the further improvement and development of remote seismic control and forecasting systems for hazardous gas-mechanical events.
The study was conducted in the framework of the state assignment on scientific work, No. 2014/235.

keywords Underground excavations and structures, rock mass, stress–strain state structure and parameters, seismic location, remote control and forecasting, geotechnical situation, geoinformation system MIKON-GEO, seismic images
References

1. Kartashov Yu. M., Matveev B. V., Mikheev G. V., Fadeev A. B. Prochnost i deformiruemost gornykh porod (Durability and deformability of rocks). Moscow : Nedra, 1979. 269 p.
2. Shupletsov Yu. P. Prochnost i deformiruemost skalnykh massivov (Durability and deformability of rock massifs). Ekaterinburg : Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 2003. 195 p.
3. Bulychev N. S. Mekhanika podzemnykh sooruzheniy (Mechanics of underground structures). Moscow : Nedra, 1994. 380 p.
4. Biot M. A. Mechanics of incremental deformations. New York : GU, 1965. 430 p.
5. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/ (in Russian)
6. Available at: http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1087753 (in Russian)
7. Pisetskiy V. B., Vlasov V. V., Cherepanov V. P., Abaturova I. V. et al. Prognoz ustoychivosti gornogo massiva na osnove metoda seysmicheskoy lokatsii v protsessakh stroitelstva podzemnykh sooruzheniy (Forecast of rock massif stability on the basis of seismic location method during the construction of underground structures). Inzhenernaya geologiya = Engineering Geology. 2014. No. 9–10. pp. 46–51.
8. Pisetskiy V. B., Lapin E. S., Abaturova I. V., Zudilin A. E. Otsenka struktury i parametrov napryazhennogo sostoyaniya gornogo massiva pri stroitelstve podzemnykh sooruzheniy (Assessment of structure and parameters of stressed state of rock massif during the construction of underground structures). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2014. No. 9. pp. 45–47.
9. Tchebotareva I. Ya., Nikolaev A. V., Sato H. Seismic Emission Activity of Earths Crust in Northern Kanto, Japan. Physics of the Earth and planetary interiors. 2000. Vol. 120, Nо. 3. pp. 167–182.
10. Yancey D. J., Irnhof M. G., Feddock J. E., Gresham T. Analysis and application of coal-seam seismic waves for detecting abandoned mines. Geophysics. 2007. Vol. 72. M7-M15.
11. Saeger E., Bohlen T. Finite-difference modeling of viscoelastic and anisotropic wave propagation using the rotated staggered grid. Geophysics. 2004. Vol. 69, No. 2. pp. 583–591.
12. Nazarov L. A., Nazarova L. A., Yaroslavtsev A. F., Miroshnichenko N. A., Vasileva E. V. Evolyutsiya poley napryazheniy i tekhnogennaya seysmichnost pri otrabotke mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh (Evolution of stress fields and anthropogenic seismicity during the mineral deposit adjustment). Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh = Journal of Mining Science. 2011. No. 6. pp. 6–13.
13. Glukhov A. A. Avtomatizatsiya rascheta seysmicheskikh kolebaniy v uglenosnoy tolshche pri reshenii zadach shakhtnoy seysmorazvedki (Automation of calculation of seismic transients in coal-bearing strata during the solving of shaft seismic service tasks). Naukovі pratsі Natsіonalnogo tekhnіchnogo unіversitetu = Scientific proceedings of National Technical University. 2006. Iss. 106. pp. 131–139.
14. Strom A. L., Groshev M. E. Provalnye dislokatsii v privodorazdelnykh chastyakh gornykh massivov i vozmozhnye mekhanizmy ikh obrazovaniya (Gap dislocations in the parts of rock massifs, placed near watersheds, and possible mechanisms of their formations). Tektonofizika i aktualnye problemy nauk o Zemle. K 40-letiyu sozdaniya M. V. Gzovskim laboratorii tektonofiziki v Institute Fiziki Zemli Rossiyskoy Akademii Nauk : tezisy Vsesoyuznoy tektonofizicheskoy konferentsii, 13–17 oktyabrya 2008 goda, Moskva (Tectonophysics and urgent problems of Earth Sciences. To the 40-th anniversary of creation of tectonophysics laboratory by M. V. Gzovskiy in the Institute of Physics of Earth (Russian Academy of Sciences) : thesis of All-Union Tectonophysics Consference, October 13-17, 2008, Moscow). Moscow : Institute of Physics of Earth (Russian Academy of Sciences), 2008. pp. 103–105.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back