Журналы →  Gornyi Zhurnal →  2015 →  №6 →  Назад

INDUSTRIAL COMPLEX
Название Rating of copper-nickel ore loss and dilution in cut-and-fill stoping at the Talnakh and Oktyabrsky deposits
DOI 10.17580/gzh.2015.06.11
Автор Anokhin A. G., Podkuiko N. V., Vokhmin S. A., Trebush Yu. P.
Информация об авторе

Author 1:
Name & Surname: Anokhin A. G.
Company: Polar Division of PJSC “MMC “NORILSK NICKEL” (Norilsk, Russia)
Work Position: Director, Center for Geodynamic Safety
Scientific Degree: Candidate of Engineering Sciences
Contacts: phone: + 7 (3919) 45-21-57


Author 2:
Name & Surname: Podkuiko N. V.
Company: Polar Division of PJSC “MMC “NORILSK NICKEL” (Norilsk, Russia)
Work Position: Principal Surveyor, Director, Surveying Center


Author 3:
Name & Surname: Vokhmin S. A.
Company: Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)
Work Position: Head of Mine and Underground Construction Department
Scientific Degree: Professor, Candidate of Engineering Sciences


Author 4:
Name & Surname: Trebush Yu. P.
Company: Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)
Work Position: Assistant Professor, Mine and Underground Construction Department

Реферат

The authors discuss investigation and the related procedure for rating of copper–nickel ore loss and dilution in ore mining by slicing and room-andpillar methods with self-propelled equipment and solidifying backfill. The analysis of the structural elements of the mining methods and technologies, morphology of interfaces of ore bodies, enclosing rocks and filling masses allowed elaborating and setting forward: classification of sources, places and types of operational loss and ore dilution; methodical approach to estimation and rating of ore loss and dilution; identification algorithm for types of activity and sequence of performance. Considering interconnection of ore loss and dilution, the article describes the method of what-if analysis and the statistical approach to optimization of ore loss/dilution ratio based on the criterion of maximum profit per 1 t of mined and processed ore. Based on the research results, more than 30 guiding documents have been prepared and put in force for rating of any type ore loss and dilution, and the employed mining methods and technologies in the mines of the Polar Division of PJSC “MMC “NORILSK NICKEL”.

The authors highly appreciate contribution of V. V. Tsatskin, Deputy Director, M. S. Filippov, Chief Expert, Surveying Center, Polar Division of PJSC “MMC “NORILSK NICKEL”, and G. S. Kurchin, Assistant Professor, Mine and Underground Construction Department, Candidate of Engineering Sciences.

Ключевые слова Copper–nickel ore, methods of mining with backfilling, slicing and room-and-pillar mining, morphology of interfaces, technology and equipment, places and sources of loss and dilution, rating procedure and algorithm, optimization
Библиографический список

1. RTPP-054-2010. Reglament tekhnologicheskikh proizvodstvennykh protsessov kontrolya i privedeniya gornykh vyrabotok v bezopasnoe sostoyanie ot otdeleniya kuskov gornoy massy (zakolov) v podrazdeleniyakh Zapolyarnogo Filiala Otkrytogo Aktsionernogo Obshchestva «Gorno-Metallurgicheskiy Kombinat «Norilskiy nikel» (RTPP-054-2010. Regulations of technological industrial processes of control and bringing of mine workings to the safe state from mine run lumps (fishweirs) separation in subdivisions of Polar Division of MMC «Norilsk Nikel»). Norilsk, 2010. 19 p. (in Russian).
2. Oparin V. N. et al. Sovremennoe sostoyanie, problemy i strategiya razvitiya gornogo proizvodstva na rudnikakh Norilska (Modern state, issues and development strategy of mining on Norilsk mines). Novosibirsk : Publishing House of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 2008. 372 p.
3. RTPP-009-2004. Reglament tekhnologicheskikh proizvodstvennykh protsessov po primeneniyu sloevoy sistemy razrabotki s zakladkoy vyrabotannogo prostranstva tverdeyushchimi materialami i raspolozheniem ochistnykh vyrabotok v zashchishchennykh zonakh pri vyemke sulfidnykh rud na rudnikakh Zapolyarnogo Filiala Otkrytogo Aktsionernogo Obshchestva «Gorno-Metallurgicheskiy Kombinat «Norilskiy nikel» (RTPP-009-2004. Regulations of technological industrial processes for application of layer mining method with hardening material stowing and stope location in protected areas during sulfide ore excavation on mines of Polar Division of MMC «Norilsk Nikel»). Norilsk, 2005. 107 p. (in Russian).
4. Podkuyko N. V., Vokhmin S. A., Trebush Yu. P., Kurchin G. S., Mayorov E. S. Osobennosti normirovaniya poter i razubozhivaniya pri otrabotke bogatykh rud vtoroy yuzhnoy linzy shakhty «Mayak» rudnika «Komsomolskiy» (Peculiarities of losses' regulation and impoverishment during rich ore mining on Mayak mine second southern lens (Komsomolskiy mine)). Marksheyderskiy vestnik = Mine surveyor bulletin. 2014. No. 5. pp. 34–40.
5. Vokhmin S. A., Zagirov N. Kh., Trebush Yu. P., Kurchin G. S. Metodicheskie osnovy normirovaniya pokazateley izvlecheniya iz nedr pri otrabotke rudnykh i nerudnykh mestorozhdeniy podzemnym sposobom (Methodical basis of regulation of indicators of extraction from subsoils during underground mining of ore and non-metallic deposits). Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta imeni G. I. Nosova = Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University. 2010. No. 2. pp. 10–15.
6. Vokhmin S. A., Trebush Yu. P., Kurchin G. S., Mayorov E. S. Nauchno-prakticheskoe obespechenie polnoty izvlecheniya iz nedr medistykh i vkraplennykh rud kamernymi sistemami pri razrabotke mestorozhdeniy Talnakhskogo rudnogo uzla (Scientific-practical provision of completeness of extraction from subsoils of cupriferous and inclined ores by chamber systems during Talnakh ore cluster deposit mining). Nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Geodinamika i sovremennye tekhnologii otrabotki udaroopasnykh mestorozhdeniy» : sbornik trudov (Scientific-practical conference «Geodynamics and modern technologies of bump-hazard deposit mining» : collection of proceedings). Norilsk, 2012. pp. 70–76.
7. Vokhmin S. A., Trebush Yu. P., Kurchin G. S., Mayorov E. S. Normirovanie pokazateley izvlecheniya iz nedr pri raznovremennoy otrabotke zapasov (Regulation of indicators of extraction from subsoils during regular mining of reserves). Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya = Modern problems of science and education. 2012. No. 2. Available at : http://www.science-education.ru/102-5992 (accessed: April 17, 2015).

Полный текст статьи Rating of copper-nickel ore loss and dilution in cut-and-fill stoping at the Talnakh and Oktyabrsky deposits
Назад