Journals →  Gornyi Zhurnal →  2015 →  #1 →  Back

PHYSICS AND MECHANICS OF ROCKS
ArticleName Procedure of rock mass stress–strain state forecasting in hybrid mining of the Koashvin deposit
DOI 10.17580/gzh.2015.01.03
ArticleAuthor Protosenya A. G., Kuranov A. D.
ArticleAuthorData

Author 1:

Name & Surname: Protosenya A. G.
Company: National Mineral Resources University (University of Mines) (Saint-Petersburg, Russia)
Work Position: Professor, Head of Department on Mine and Underground Construction
Scientific Degree: Doctor of Engineering Sciences
Contacts: e-mail: kaf-sgp@mail.ru

 

Author 2:
Name & Surname: Kuranov A. D.
Company: National Mineral Resources University (University of Mines) (Saint-Petersburg, Russia)
Work Position: Researcher, Overburden Pressure Laboratory
Scientific Degree: Candidate of Engineering Sciences
Contacts: e-mail: kuranov555@mail.ru

Abstract

The article describes the procedure of finite-element numerical modeling of stress–strain state in sidewall rock mass under hybrid open/underground mining in terms of underground extraction of sidewall ore reserves in the Koashvin open pit mine at the Vostochny mine of Apatit JSC. The procedure uses various rank numerical models: global model of rock mass and local model of an extraction block. The global model calculation results are assumed as the boundary conditions for the local model. Mechanisms of stress distribution in development openings driven in open pit walls are revealed; factors to be accounted for in choosing procedure for stability of the openings are defined as the increase in compressive stress in the roof rocks in the openings driven in perpendicular to the open pit wall and major tectonic stress as well as the distribution asymmetry of shearing stress along the perimeter of the openings driven in parallel to the open pit wall and major tectonic stress. The proposed procedure allows forecasting stress–strain state of rocks during extraction of ore from the open pit walls and the wellfounded selection of the support type and parameters for the development openings in extraction blocks in the zone of influence of the open pit mine, in conformity with the rock mass quality rating.

keywords Hybrid geotechnologies, open pit mines, pit wall reserves, underground mining, tectonic stresses, global and local models, boundary conditions, modeling stages, underground opening, stress distribution
References

1. Kaplunov D. R., Kalmykov V. N., Rylnikova M. V. Kombinirovannaya geotekhnologiya (Combined geotechnology). Moscow : «Ore and Metals» Publishing House, 2003. 560 p. 

2. Enyutin A. N., Semenova I. E. O napryazhenno-deformirovannom sostoyanii porod v konstruktivnykh elementakh dvukhstadiynoy sistemy etazhnogo obrusheniya pri razrabotke podkarernykh zapasov (About stress-strain state of rocks in constructive elements of two-stage block-caving system during pit reserves' development). Problemy razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh i osvoeniya podzemnogo prostranstva severo-zapada Rossii (Problems of development of mineral deposits and mastering of underground space of Russian North-East). Apatity : Publishing House of Kola Science Center of Russian Academy of Sciences, 2001. Part. 3. pp. 49–55.

3. Rylnikova M. V., Kalmykov V. N., Meshcheryakov E. Yu. Opyt podzemnoy razrabotki prikarernykh zapasov Uchalinskogo mednokolchedannogo mestorozhdeniya (Experience of underground mining of near-pit reserves of Uchaly copper-sulfide deposit). Gornyy Informatsionno-Analiticheskiy Byulleten = Mining Information-Analytical Bulletin. 1997. No. 3. pp. 56–61. 

4. Kozyrev A. A., Panin V. I., Maltsev V. A. Sistemnyy podkhod k prognozu i profilaktike dinamicheskikh yavleniy v rudnikakh (System approach to the forecast and prevention of dynamic phenomena in mines). Gornyy Informatsionno-Analiticheskiy Byulleten = Mining Information-Analytical Bulletin. 2003. No. 12. pp. 78–81.

5. Kozyrev A. A., Demidov Yu. V., Enyutin A. N. et al. Geomekhanicheskoe obespechenie proektirovaniya razvitiya gornykh rabot na ranee otrabotannoe karernoe prostranstvo (Geomechanical provision of mining development design for worn open-pit space). Geomekhanika pri vedenii gornykh rabot v vysokonapryazhennykh massivakh (Geomechanics in the time of mining in high-strained massifs). Apatites : Publishing House of Kola Science Center of Russian Academy of Sciences, 1998. pp. 25–37. 

6. Rybin V. V. Geomekhanicheskoe obosnovanie otrabotki stychkovykh zon mezhdu otkrytymi i podzemnymi rudnikami pri razrabotke apatitovykh mestorozhdeniy Khibin (Geomechanical substantiation of processing of joint zones between open-pit and underground mines during development of Khibiny apatite deposits). Problemy razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh i osvoeniya podzemnogo prostranstva severo-zapada Rossii (Problems of development of mineral deposits and mastering of underground space of Russian North-West). Apatity : Publishing House of Kola Science Center of Russian Academy of Sciences, 2001. Part. 3. pp. 41–49. 

7. Kazikaev D. M. Geomekhanicheskie protsessy pri sovmestnoy i povtornoy razrabotke rud (Geomechanical processes with joint and secondary ore mining). Moscow : Nedra, 1989. 192 p. 

8. Trushko V. L., Protosenya A. G., Matveev P. F., Sovmen Kh. M. Geomekhanika massivov i dinamika vyrabotok glubokikh rudnikov (Geomechanics of massifs and dynamics of deep mine excavations). Saint Petersburg : National Mineral Resources University, 2000. 396 p.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back